Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro tvorbu webů, eshopů, copywriting a prodej hotových webů

1.Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatel: Petra Holajnová, se sídlem Želivského 1346/7, 736 01, Havířov, IČO: 87410001 (dále jen „Provozovatel“).

2.Vymezení pojmů

2.1. Podmínkami se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“).

2.2. Podmínky definují obchodní vztah mezi Provozovatelem a Klientem.

3.Objednávka – Smlouva

3.1. Objednávka služeb může být provedena elektronicky, písemně nebo ústně.

3.2. Smlouva mezi Provozovatelem a Klientem vzniká akceptací objednávky Provozovatelem.

3.3. Klient souhlasí s těmito Podmínkami při objednání služeb.

4.Pravidla pro obsah

4.1. Klient nesmí provozovat Závadný obsah.

4.2. Klient nese odpovědnost za publikovaný obsah jeho webových stránek.

4.3. Provozovatel neodpovídá za protiprávní úkony Klienta v souvislosti s dodaným obsahem.

5.Plnění obsahu

5.1. Provozovatel není povinen vyplnit Klientovi obsah webových stránek.

6.Vady a výpadky webhostingových služeb

6.1. Provozovatel nezodpovídá za vady a výpadky webhostingové služby dodané Objednavatelem.

6.2. Provozovatel nezodpovídá za výpadky webhostingové služby zajištěné poskytovatelem webhostingových služeb.

7.Tvorba webů, eshopů a copywriting

7.1. Provozovatel poskytuje služby tvorby webů, eshopů a copywritingu na základě objednávky a provedení úhrady.

7.2. Klient je povinen zaplatit zálohu 50 % předem při objednání copywritingových služeb.

7.3. Klient má nárok na 2 korektury v ceně, každá další úprava je zpoplatněna 500 Kč.

7.4. Dodací lhůty se odvíjí od složitosti a rozsahu zadání.

8.Fakturace a platební podmínky

8.1. Faktury jsou vystavovány se splatností 2 dnů.

8.2. Platby musí být provedeny nejpozději k datu splatnosti faktury.

8.3. Provozovatel je oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 9.75 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8.4. Plné přístupy k webovým stránkám jsou poskytnuty až po úplném uhrazení faktury a následné instalaci hotového webu.

8.5. Cena webu zahrnuje zdarma doménu a hosting na 1 rok. Následně je doména i hosting zpoplatněn 1000 Kč/rok a roční aktualizace webu 1000 Kč/rok.

9. Reference na Vaši prezentaci

9.1. Provozovatel může uvést odkaz na vytvořené webové stránky uživatele pro svoji propagaci, například na webových stránkách poskytovatele, v tiskových informacích, či v jakékoliv jiné reklamní komunikaci.

10. Porušení VOP Objednavatelem

10.1. Porušení některého z ustanovení těchto VOP nebo příslušné smlouvy Objednavatelem, může být důvodem k okamžitému přerušení poskytování služeb, odebrání obsahu na který se porušení VOP Objednavatelem vztahuje.

10.2. Při porušení některého z ustanovení těchto VOP se má za to, že Objednavatel odstoupil od příslušné smlouvy nebo objednávky. Zákazník ztrácí nárok na vrácení již zaplacené úhrady, resp. Provozovatel neztrácí nárok na úhradu za služby za celé fakturační období.

11. Reklamace a odstoupení od smlouvy

11.1. Provozovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy ze zákonných důvodů, zejména pak v případě, jestliže je Objednavatel s placením záloh nebo splátek v prodlení větším než 3 dny.

11.2. Provozovatel nezodpovídá za problémy respektive ušlý zisk, v případě závady ze strany hostingové společnosti, jako například nedostupnost serveru, zavirování, problémy vzniklé únikem dat atd.

11.3. V případě zjištění cizího zásahu do zdrojového kódu nebo nevhodného používání není Objednavatel oprávněn požadovat bezplatné odstranění závad. Toto zjištění není považováno jako porušení funkčnosti ze strany Provozovatele.

11.4. Reklamaci může uplatňovat pouze Objednavatel, tj. osoba, která provádí objednávku.

11.5. Odstoupením od smlouvy nebo stornování již předané objednávky vzniká Provozovateli nárok na úhradu instalace, registrace domény, nebo poskytnutí hostingu a náklady spojené se zprovozněním daného hotového webu ve výši 25 % z celkové částky.

11.6. Při porušení všeobecných podmínek, storno objednávky a odstoupení od smlouvy je Objednavateli přísně zakázáno užívání grafiky, obrázků, a prvků spojených s tímto dílem.

12. Prohlášení o ochraně osobních údajů

12.1. Respektujeme zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v podobě jeho aktuálního znění a dle toho i nakládáme s Vašimi údaji.

12.2. Veškerá data uchováváme pouze po dobu nutnou k jejich zpracování, a to pouze pokud je zpracování potřeba.

12.3. Vyhrazujeme si však právo tyto údaje poskytnout orgánům činným v soudním či jiném trestním řízení či šetření.

13.Závěrečná ustanovení

13.1. Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást každé smlouvy.

13.2. Veškeré vztahy se řídí platným právem.

Nákupní košík
Přejít nahoru