Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) informujeme subjekty údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme, o veškerých činnostech zpracování a o zásadách ochrany soukromí subjektů údajů.

1. Odpovědné osoby

Správce osobních údajů:

Petra Holajnová, IČ:87410001, Želivského 1346/7, Havířov, zapsána v živnostenském rejstříku.

2. Co je GDPR

GDPR:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES účinné od 25. 5.2018.

Osobní údaj:
Osobním údajem se ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6792016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, (tj. o subjektu údajů = Vás).

Subjekt údajů = Vy:
Subjektem údajů se myslí identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce:
Správcem se ve smyslu čl.4 odst. 7 GDPR rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Ve vztahu k Vašim osobním údajům vystupujeme jako správce.

Zpracovatel:
Zpracovatelem se ve smyslu čl. 4 odst. 8 GDPR fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

Rizikové zpracování:

Rizikovým zpracování se rozumí zpracování, které pravděpodobně představuje riziko pro práva a svobody subjektů údajů, zpracování není příležitostné, nebo zahrnuje zpracování zvláštních osobních údajů nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů uvedených v článku 10 GDPR.

3. Pro zpracováváme vaše osobní údaje

Osobní údaje zpracováváme za jednoznačně vymezeným účelem:

 • přizpůsobení našich webových stránek právě vašim konkrétním požadavkům
 • vyřizování poptávek, aktualizací, rozšíření odebíraných služeb či nabídek
 • reakce na zprávy z kontaktního, poptávkového či jiného formuláře na našem webu
 • zasílání výpisů, faktur, připomínek plateb a vybírání plateb
 • vyřizování dotazů a stížností vámi vznesených nebo jinak se vás týkajících v souvislosti s naším webem
 • udržování bezpečnosti našich webových stránek a předcházení podvodům

4. Na jak dlouho si necháváme vaše osobní údaje

 • Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování – viz bod 3.
 •  Osobní údaje si ponecháme pouze tak dlouho, jak je potřeba k tomu, abychom vám mohli zajistit dodání služby, provést případně následný servis, a pro oprávněné a základní obchodní účely, jak např. udržení výkonnosti prodejního portálu, obchodní rozhodování o nových funkcích a nabídkách na základě údajů, plnění našich zákonných povinností a řešení sporů.
 • Některé osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud budete uživatele portálu  fajne-weby.cz. Mezi ně patří například údaje v zákaznickém účtu. Na vaši žádost vymažeme nebo anonymizujeme osobní údaje tak, aby vás již neidentifikovaly, pokud však nejsme ze zákona oprávněni nebo povinni si určité osobní údaje ponechat, včetně následujících situací:
 • Tam, kde se požaduje, abychom uchovávali osobní údaje na základě právní, daňové, auditní nebo účetní povinnosti, uchováme nezbytné osobní údaje po dobu požadovanou platným zákonem
 • Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro účely státní statistické služby, pro účely vědecké a pro účely archivnictví.

5. Příjemci osobních údajů a předání osobních údajů mimo Evropskou unii

V odůvodněných případech můžeme předat vaše osobní údaje i jiným subjektům(dále jen „příjemci“).

Může dojít k předání osobních údajů těmto příjemcům:

 • zpracovatelé, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje dle našich pokynů zejména v oblasti kontaktu s veřejností, správy elektronických dat anebo vedení účetnictví,
 • orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje platný právní předpis;
 • jiné subjekty v případě neočekávané události, ve které je poskytnutí údajů nezbytné za účelem ochrany života, zdraví, majetku nebo jiného veřejného zájmu nebo je-li to nezbytné k ochraně našich práv, majetku či bezpečnosti.

6. Cookies

Co jsou cookies

Cookie jsou malá množství dat, která prohlížeč při návštěvě našich webových stránek uloží ve vašem počítači. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uložená cookie zpět a server tak získá všechny informace a nastavení, které si u vás předtím uložil. Nejde o žádná soukromá data!

Většina prohlížečů je nastavena tak, aby cookies přijímala. Vy ale máte možnost nastavit si prohlížeč tak, aby cookies blokoval nebo aby vás o zaslání cookies informoval. Bez cookies však některé služby nebo funkce nebudou správně fungovat.

Naše internetové stránky využívají pouze cookies „první strany“, tedy cookies používané pouze našimi webovými stránkami (dále jen cookies první strany) a cookies „třetích stran“ (tedy cookies pocházejících z internetových stránek třetích stran).Cookies první strany využíváme pro ukládání uživatelských preferencí a údajů, potřebných během vaší návštěvy na internetových stránkách (např. obsah vašeho nákupního košíku).Cookies třetích stran používáme pro sledování uživatelských trendů a vzorců chování, cílení reklamy a to za pomoci třetích stran – poskytovatelů webových statistik. Cookies třetích stran použité pro sledování trendů a vzorců chování využívají pouze naše internetové stránky a poskytovatel webových statistik, nejsou sdíleny s žádnou další třetí stranou.

Využíváme zejména následující cookies:

 • GoogleAnalytics
 • GoogleAdWords
 • FacebookPixel
 • Sklik

Jak mohu cookie zablokovat, nebo odstranit?

V souladu s příslušnými ustanoveními novelizovaného zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, s účinností od 1. ledna 2012, má každý uživatel právo se rozhodnout, zda prostřednictvím nastavení svého prohlížeče cookie povolí.

7. Vaše práva jako subjektu údajů

 1. Právo na přístup – můžete nás kdykoliv kontaktovat, abychom vám sdělili, které údaje o Vás zpracováváme.
 2. Právo na opravu – můžete nás požádat, abychom změnili nebo aktualizovali osobní údaje, jsou-li nepřesné nebo neúplné
 3. Právo na vymazání – můžete nás kdykoliv požádat, abychom osobní údaje vymazali
 4. Právo na omezení – právo požadovat, abychom dočasně nebo trvale přestali zpracovávat veškeré Vaše osobní údaje nebo jejich část
 5. Právo podání námitky -možnost kdykoliv vznést námitku proti tomu, abychom zpracovávali vaše osobní údaje z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu
 6. Právo na přenositelnost údajů – právo požadovat kopii vašich osobních údajů v elektronickém formátu a právo předat tyto osobní údaje k využití v rámci služby jiné strany
 7. Právo nebýt předmětem automatického rozhodování – právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného pouze na automatickém rozhodování, včetně profilování, pokud by dané rozhodnutí na vás mělo právní účinek nebo vedlo ke vzniku podobně významného účinku.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1.1.2023

Nákupní košík